(English) Head of ASO //Obninsk, Kaluga, Ulyanovsk, Minsk, Gomel, Kharkov, Kazan, St. Petersburg, Moscow or remotely

(English) Head of ASO //Obninsk, Kaluga, Ulyanovsk, Minsk, Gomel, Kharkov, Kazan, St. Petersburg, Moscow or remotely